Obchodní podmínky užívání webové platformy Zachraň kavárnu

provozované společností Ants&Bees s. r. o., IČ: 050 39 509, sídlo Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 93240 (dále jen „Zřizovatel“)

1.                  Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob užívajících platformu (dále jen „Uživatel“) vytvořenou a vedenou Zřizovatelem na internetových stánkách zachrankavarnu.cz (dále jen „Platforma“) za účelem nákupu poukazů od provozovatelů kaváren a dalších podnikatelů, jejichž podnikání souvisí s kavárenstvím či gastronomií (dále jen „Provozovatel“) a také práva a povinnosti související s uzavřením smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem. Platforma byla vytvořena za účelem podpory existence kavárenského odvětví poskytnutím pomoci při současných omezujících opatřeních ze strany Vlády v souvislosti s epidemií COVID-19. Cílem této Platformy je vytvořit prostředí pro kavárny, pražírny, baristy a další podnikatele, které je propojí s jejich zákazníky a umožní jim zmírnit negativní dopady opatření či minimálně rozložit náklady na provoz podniku, aby se po skončení epidemie mohly podniky opět otevřít.
 • Zřizovatel, za těmito Podmínkami vymezenými pravidly, poskytuje bezplatně Provozovatelům prostor pro prezentaci jejich podniků a zároveň jim umožňuje nabízet své zboží a služby v podobě předplacených poukazů na budoucí spotřebu v provozovně (dále jen „Poukaz“) Uživatelům, kteří si je prostřednictvím Platformy mohou zakoupit a podpořit tak oblíbený podnik v době epidemie COVID-19. Zakoupením Poukazu Uživatelem prostřednictvím Platformy uzavírá Provozovatel smlouvu na budoucí plnění (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“) pouze s Uživatelem, Zřizovatel v tomto smluvním vztahu nijak nevystupuje a ani do něj jinak nezasahuje. Služba nebo zboží zakoupené Uživatelem prostřednictvím Poukazu bude blíže specifikované Provozovatelem v popisu u nabízených Poukazů na Platformě, přímo na Poukazu, nebo v emailu od Provozovatele, jehož je Poukaz součástí.
 • Registrací, při níž dojde k vyjádření souhlasu s Podmínkami, Zpracováním osobních údajů a Odesíláním obchodních sdělení Provozovatel prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a že se chce stát součástí projektu Zřizovatele, za jehož účelem byla Platforma vytvořena. Zároveň se dokončením registrace uzavírá smlouva mezi Provozovatelem a Zřizovatelem (dále jen „Smlouva“), která Zřizovateli umožňuje, se souhlasem Provozovatele, prezentovat Provozovatelův profil na Platformě.
 • Zřizovatel veškeré náklady na vytvoření a spravování Platformy platí sám a z prodaných služeb a zboží Zřizovatel nestrhává žádné poplatky za prezentaci na Platformě ani za zprostředkování transakce.

2.                  Používání Platformy Zachraň kavárnu

 • Zřizovatel umožňuje Provozovatelům používat Platformu především za účelem uzavírání Zprostředkovaných smluv s Uživateli.
 • Používání, přístup i registrace do Platformy jsou pro všechny poskytovány bezplatně. Uživatel i Provozovatel nesou svoje náklady vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Platformy (zejména náklady na internetové připojení).
 • Zřizovatel není účastníkem žádných smluvních vztahů mezi Uživatelem a Provozovatelem vzniklých v souvislosti s využíváním Platformy. Zřizovatel proto nenese žádnou odpovědnost za splnění či nesplnění povinností ze Zprostředkované smlouvy a stejně tak nenese odpovědnost ani za možnou škodu vzniklou Uživateli či Provozovateli v souvislosti s uzavřenou Zprostředkovanou smlouvou. Zřizovatel v rámci Platformy vystupuje pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Zprostředkovaných smluv, v žádném případě se nestává jejich stranou.
 • Zprostředkovaná smlouva vzniká zakoupením Poukazu, který v rámci Platformy nabízí Provozovatel, Uživatelem. Proces uzavření Zprostředkované smlouvy je dokončen, jakmile Uživatel vyplní své osobní údaje potřebné k vytvoření objednávky Poukazu a elektronicky potvrdí souhlas s Podmínkami a souhlas se zpracováním osobních údajů. Email o potvrzení vytvořené objednávky bude následně zaslán Uživateli i Provozovateli. Potvrzující email doručený Uživateli obsahuje platební údaje zadané Provozovatelem a číslo jeho bankovního účtu. Cenu za objednaný Poukaz Uživatel platí přímo na účet Provozovatele. Potvrzující email doručený Provozovateli obsahuje odkaz k potvrzení platby, jakmile bude ceny objednávky uhrazena na bankovní účet Provozovatele. Jakmile bude Poukaz zaplacen a zaplacení bude Provozovatelem potvrzeno, Provozovatel zašle emailem Uživateli Poukaz s popisem objednané služby či zboží.

3.                  Práva a povinnosti Zřizovatele

 • Zřizovatel se zavazuje umožnit Provozovateli užívat Platformu, a to výhradně za účelem specifikovaným v čl. 1 Podmínek.
 • Zřizovatel se zavazuje provozovat Platformu takovým způsobem, aby plnila účel specifikovaný v čl. 1 Podmínek, a to především, aby měl Provozovatel možnost uzavírat Zprostředkované smlouvy s Uživatelem a přijímat platby za Poukazy.
 • Zřizovatel se zavazuje ověřit totožnost Provozovatele, zda se nejedná o falešný či podvodný účet. Zřizovatel ovšem nenese žádnou odpovědnost, pokud nebude podvodný Provozovatel odhalen a dojde k uzavření Zprostředkované smlouvy s některým z Uživatelů.
 • Zřizovatel se zavazuje odesílat prostřednictvím emailu Uživatelem vytvořené objednávky Poukazů na email Provozovatele i Uživatele. Zřizovatel spoléhá na správnost kontaktních informací uvedených Provozovatelem a za jejich správnost proto neodpovídá.
 • Zřizovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací a nabídek zveřejňovaných Provozovatelem na Platformě ani za případné nekalosoutěžní jednání Provozovatele a neodpovídá ani za porušení osobnostních a autorských práv ze strany Provozovatele.
 • V případě nekalého, klamavého či poškozujícího jednání ze strany Provozovatele si Zřizovatel vyhrazuje právo účast v Platformě Provozovateli ukončit a jeho profil smazat. Prokáže-li se, že se jedná o podvodný účet Provozovatele, Provozovatel má povinnost nahradit škodu a veškeré vložené prostředky Uživateli.
 • Zřizovatel nezaručuje nepřerušený přístup k Platformě, neodpovídá za její bezpečnost a nezávadnost, neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti užíváním Platformy, za škody způsobené přerušením provozu Platformy nebo poruchou Platformy, za škody způsobené počítačovými viry, za škodu v důsledku ztráty dat či zisku.
 • Zřizovatel neodpovídá za chybně uvedené nebo zadané ceny na Platformě ze strany Provozovatele nebo Uživatele.

4.                  Práva a povinnosti Provozovatele

 • Provozovatel se zavazuje používat Platformu výhradě za účelem stanoveným v čl. 1 Podmínek a zdržet se jakéhokoli nepovoleného používání Platformy.
 • Elektronickým souhlasem uděleným Provozovatelem při registraci Provozovatel souhlasí se zapojením do Platformy a rovněž tím prohlašuje, že je oprávněn za Provozovatele jednat a že jedná za existující provozovnu, totožnou s tou, za kterou registraci provádí. Pokud se ukáže, že některé z prohlášení v první větě je nepravdivé, Provozovatel se zavazuje nahradit Uživateli způsobenou škodu a vrátit všechny přijaté finanční prostředky a bude Zřizovatelem okamžitě odstraněn z komunity Platformy.
 • Zakoupením Poukazu uzavírá Provozovatel Zprostředkovanou smlouvu s Uživatelem, který si Poukaz objednal, od toho okamžiku je Provozovatel odpovědný za plnění Zprostředkované smlouvy vůči Uživateli. Konkrétní podmínky plnění Zprostředkované smlouvy neuvedené v těchto Podmínkách si Provozovatel může vymezit v popisu nabízených Poukazů prostřednictvím popisu nabízených služeb a zboží.
 • Provozovatel se zavazuje co nejvíce zjednodušit Uživateli vytvoření objednávky Poukazu a jeho zaplacení. Také se zavazuje informovat Zřizovatele o přijetí plateb a vydání Poukazů.
 • Provozovatel se zavazuje vést si přesnou evidenci prodaných Poukazů a po skončení omezujících opatření se zavazuje Uživateli poskytnout objednané plnění v okamžiku, kdy Uživatel platný Poukaz předloží.
 • Provozovatel se zavazuje do svého profilu uvést správné a pravé číslo svého bankovního účtu.
 • Provozovatel se zavazuje vydat Uživateli fakturu či daňový doklad, který odešle nejpozději spolu s Poukazem na email Uživatele. Zřizovatel neodpovídá za vydání faktury či daňového dokladu Provozovatelem.
 • Provozovatel se zavazuje pravidelně kontrolovat připsání ceny za Poukazy na účet a bez zbytečného odkladu je povinen o tom informovat Uživatele a Zřizovatele, nejpozději však do dvou dnů od připsání platby na účet.
 • Provozovatel se zavazuje vrátit Uživateli plnou cenu Poukazu v případě, že Uživatel v souladu s právními předpisy odstoupí od Zprostředkované smlouvy
 • Provozovatel se zavazuje přijmout a v zákonné lhůtě vyřídit reklamaci vadných služeb či zboží uplatněnou v souladu s právními předpisy Uživatelem.
 • Provozovatel tímto udílí Zřizovateli oprávnění k použití své ochranné známky, nezapsaných označení, názvu, značky, symbolů, loga či jiných označení, včetně všech jejich variací, které mohou být předmětem jeho práv k duševnímu vlastnictví, včetně práv k průmyslovému vlastnictví, která byla zveřejněna Provozovatelem na Platformě či poskytnuta Provozovatelem ke zveřejnění na Platformě. Tento souhlas je poskytován jako nevýhradní, místně neomezený, v rozsahu a pro účely prezentace na Platformě a propagace Provozovatele včetně propagace Platformy. Souhlas s užitím Provozovatel poskytuje jako časově omezený na dobu platnosti Smlouvy, tedy po dobu účasti v Platformě. Zřizovatel je povinen vše uvedené užívat v nezměněné podobě a vzhledem k okolnostem vhodným a přiměřeným způsobem a zejména tak, aby tím nebylo nijak poškozeno dobré jméno nebo dobrá pověst dotčeného Provozovatele.

5.                  Práva a povinnosti Uživatele

 • Uživatel prohlašuje, že je způsobilý k právnímu jednání a veškeré jím poskytnuté údaje jsou úplné, pravdivé a správné. Elektronickým souhlasem uděleným při objednávce Uživatel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s pravidly používání Platformy a souhlasí těmito Podmínkami.
 • Uživatel souhlasí s tím, že pro účely uzavření Zprostředkované smlouvy dochází ke zpracování jeho osobních údajů a zároveň souhlasí s dokumentem Zpracování osobních údajů.
 • Uživatel se zavazuje při užívání Platformy dodržovat právní předpisy a respektovat práva Zřizovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Především se Uživatel zavazuje užívat platformu v souladu s Podmínkami a zavazuje se neužívat Platformu za účelem poškození Zřizovatele nebo Provozovatele.
 • Uživatel se zavazuje, že nebude zneužívat, modifikovat či blokovat jakoukoli část Platformy, nebude narušovat její stabilitu či zneužívat data.
 • Uživatel se zavazuje, že při uzavírání Zprostředkovaných smluv bude vždy jednat s vážnými úmysly a dobrou vůli.

6.                  Spotřebitelská práva (vadné plnění, reklamace a odstoupení od smlouvy)

 • Spotřebitelem je Uživatel, který je zároveň fyzickou osobou uzavírající Zprostředkovanou smlouvu s Provozovatelem mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené Zprostředkované smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Provozovatele. Veškerá práva Spotřebitele se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Spotřebitel má právo odstoupit od Zprostředkované smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření Zprostředkované smlouvy. Jedná-li se o kupní smlouvu, běží tato lhůta ode dne, kdy došlo k převzetí zboží; jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je dodání několika částí nebo několika druhů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od Zprostředkované smlouvy na poskytování služeb nebo dodávek zboží, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Provozovatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Zprostředkované smlouvy.
 • Spotřebitel je oprávněn od Zprostředkované smlouvy odstoupit, jestliže Provozovatel poruší Zprostředkovanou smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení Zprostředkované smlouvy dozvěděl.
 • Spotřebitel musí o svém odstoupení od Zprostředkované smlouvy prokazatelně písemně informovat Provozovatele, a to např. prostřednictvím formuláře k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který je k dispozici níže.
 • Provozovatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, od odstoupení od Zprostředkované smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal.
 • Provozovatel je povinen dodat službu nebo zboží ve shodě se Zprostředkovanou smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Provozovatel v jakosti střední. Pokud se jedná o kupní smlouvu, tak je plněno v jakosti a provedení vhodných pro účel, který je patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 • Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Spotřebiteli běží záruční doba od dodání plnění; jde-li o kupní smlouvu, běží Spotřebiteli záruční doba od doručení věci do místa určení. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost.
 • Uplatní-li Spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu Provozovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož provedení opravy a dobu jejího trvání.
 • Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s obvyklou pozorností vědět již při uzavření Zprostředkované smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistí-li ho Provozovatel výslovně, že je plnění bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 • Provozovatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. V případě, že se vada u kupovaného zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Spotřebitel je povinen uplatnit práva z vad bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději potom do šesti měsíců od plnění ze Smlouvy.
 • Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Provozovatelovi. Provozovatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Provozovatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Provozovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Zprostředkované smlouvy.
 • Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • Nemá-li plnění Provozovatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i provedení nové služby bez vad nebo dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze části služby nebo zboží, může Spotřebitel požadovat provedení nebo dodání jen její části; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Spotřebitel od Zprostředkované smlouvy nebo neuplatní-li právo na provedení služby nebo dodání zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže službu provést nebo zboží dodat znovu, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Provozovatelovi způsobilo značné obtíže.

7.                  Platební a dodací podmínky

 • Ceny Poukazů jsou uvedeny včetně DPH. Cenu Poukazu uhradí Uživatel bezhotovostním převodem na účet Provozovatele, uvedený v emailu o potvrzení přijetí objednávky Poukazu Provozovatelem.
 • Připsáním platby na bankovní účet Provozovatele splní Uživatel svou povinnost vůči Provozovateli zaplatit cenu dle Zprostředkované smlouvy.
 • Plná cena Poukazu uvedená Provozovatelem na Platformě je Uživatelem placena přímo na účet Provozovatele. Zřizovatel si z uvedených cen neúčtuje žádný poplatek. Platby jsou hrazeny buďto přímo na účet daného Provozovatele nebo Provozovateli prostřednictvím třetí osoby provozující daný platební systém (kterou není Zřizovatel). Zřizovatel tedy není odpovědný za připsání částky na účet Provozovatele. Uzavřením Zprostředkované smlouvy se Uživatel vzdává v maximálním rozsahu umožněném právními předpisy všech svých práv, která by mu mohla vůči Zřizovateli v tomto ohledu vzniknout, a to včetně práv na náhradu škody.
 • V návaznosti na zaplacení ceny dle Zprostředkované smlouvy dojde k odeslání zakoupeného Poukazu Uživateli na jeho emailovou adresu. Uživatel nemá právo obdržet ani využít Poukaz dřív, než bude cena Poukazu připsána na účet Provozovatele a ze strany Provozovatele zkontrolována a potvrzena.
 • V případě, že je Provozovatel povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je povinen evidovat veškeré tržby ve smyslu tohoto zákona, které budou realizovány mezi Provozovatelem a Uživatelem Platformy, a je tedy rovněž povinen Uživatelům vystavovat účtenky s požadovanými údaji.

8.                  Práva duševního vlastnictví

 • Zřizovatel (Ants&Beest s. r. o.) je Vlastníkem Platformy. Platforma je předmětem práva duševního vlastnictví, zejména práva autorského ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zřizovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Platformě.
 • Obsah Platformy nelze uchovávat, upravovat, šířit, duplikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat, překládat, ani k němu nelze vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Zřizovatel výslovný souhlas.
 • Všechna autorská práva, ochranné známky, práva k průmyslovým vzorům, práva k databázím a jiná práva k duševnímu vlastnictví k předmětům ochrany tvořícím Platformu či na Platformě se nacházejícím náleží Zřizovateli, příslušným Provozovatelům či třetím osobám.

9.                  Omezení odpovědnosti a náhrada škody

 • Provozovatel i Uživatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že Zřizovatel nenese žádnou odpovědnost za činnost Provozovatele a Uživatele na Platformě, za uvedené ceny, za nabízené zboží a služby nebo konkrétní Zprostředkované smlouvy.
 • Zřizovatel žádným způsobem neovlivňuje provádění či přijímání plateb za zakoupené Poukazy prostřednictvím Platformy a ani jinak nedisponuje možností platby kontrolovat či měnit. Zřizovatel nejedná v zastoupení Provozovatele, a tedy nejedná jeho jménem na jeho účet. Zřizovatel proto nemá žádnou odpovědnost za závazky vzniklé z uzavírání Zprostředkovaných smluv ani jiné za závazky vzniklé mezi Uživatelem a Provozovatelem v rámci užívání Platformy. Provozovatel ovšem odpovídá za porušení práv vyplývajících ze Smlouvy se Zřizovatelem a/nebo za porušení práv vyplývajících ze Zprostředkované smlouvy s Uživatelem.
 • Zřizovatel neodpovídá za možné výpadky přístupu k Platformě, za její bezpečnost a nezávadnost, neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti užíváním Platformy, za škody způsobené přerušením provozu Platformy nebo poruchou Platformy, ani za škody způsobené počítačovými viry a škodu v důsledku ztráty dat či zisku.
 • Uživatel nese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Platformy.

10.              Závěrečná ustanovení

 • Veškeré právní vztahy vznikající mezi stranami v souvislosti s užíváním Platformy se řídí právní řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl zrealizován přístup k Platformě. Neplatností či neúčinností jednoho ustanovení Podmínek není dotčená platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 • V případě nutnosti projednání sporů mezi Provozovatelem a Zřizovatelem, stejně jako mezi Zřizovatelem a Uživatelem, která vzniknou na základě nebo v souvislosti s užíváním Platformy, si Smluvní strany sjednávají přednost smírného řešení sporu. Pokud spor nebude možné urovnat smírně, místně příslušným soudem bude Městský soud v Brně.
 • Informace pro Uživatele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Zřizovatel tímto Uživatele informuje, že spory mezi Uživatelem a Provozovatelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit též formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro tyto případy vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Smluvní strany se dohodly, že znění Podmínek může být Zřizovatelem jednostranně měněno či doplňováno, především z důvodu legislativních či technologických změn, nebo pokud se změní podmínky na trhu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 • Uživatel i Provozovatel udělením souhlasu s těmito Podmínkami potvrzují, že se s nimi seznámili a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku udělení souhlasu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5. 4. 2020.

Vzor oznámení odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

– Adresát (zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

 

– Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

– Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

 

– Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

 

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

– Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.