Zásady ochrany osobních údajů platformy Zachraň kavárnu

provozované společností Ants&Bees s. r. o., IČ: 050 39 509, sídlo Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 93240

Představení

Společnost Ants&Bees s. r. o., IČ: 050 39 509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 93240, která je provozovatelem platformy Zachraň kavárnu (www.zachrankavarnu.cz), je správcem osobních údajů, které nám Vy, jakožto subjekt údajů poskytujete. Ochrana osobních údajů podléhá mimo zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, také nařízení EU č. 2016/679, neboli GDPR. V souladu s oběma právními předpisy Vaše osobní údaje vždy zpracovávány byly a také nadále budou.

Definice pojmů

Osobní údaje představují veškeré údaje, které o sobě uživatel poskytne či zveřejní prostřednictvím naší webové stránky.

Uživatelem je provozovatel gastro provozovny, který se zaregistruje do platformy na webových stránkách za účelem nabízení svých produktů a také uživatel, který si prostřednictvím webových stránek zakoupí produkt provozovatele.

Správcem je společnost Ants&Bees s. r. o., IČ: 050 39 509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 93240, která je provozovatelem platformy Zachraň kavárnu na webových stránkách www.zachrankavarnu.cz.

Platforma představuje projekt „Zachraň kavárnu“, který je umístěný na webových stránkách www.zachrankavarnu.cz, a který umožňuje propojení provozovatelů gastro provozoven s jejich zákazníky za účelem podpory finanční situace.

Cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče.

Jaké Vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje, které o Uživatelích Platformy shromažďujeme a zpracováváme, získáváme přímo od Uživatelů, při vytváření objednávky na Platformě nebo při jejich registraci. Konkrétně se jedná o tyto údaje:

          identifikační údaje, zejména jméno a příjmení Uživatele, registrační email a heslo;

          kontaktní údaje, zejména IČO, popř. DIČ, název společnosti, adresu sídla společnosti, fakturační a dodací adresu, kontaktní email;

          údaje z komunikace, související s poskytováním služeb Uživatelům, včetně technické podpory. Konkrétně se jedná o elektronickou komunikaci.

Výše uvedené údaje jsou převážně zpracovávány za účelem zprostředkování transakce v rámci Platformy mezi Uživateli. V první fázi jsou vyjmenované Osobní údaje shromažďovány za účelem registrace do Platformy, ověření identity Uživatelů a ověření pravdivosti uvedených údajů. Následně jsou shromážděné Osobní údaje využity při vytváření objednávky, placení a při potvrzení přijetí platby.

Z jakého důvodu a k jakému účelu údaje shromažďujeme

Zpracování a shromažďování osobních údajů je ve světle nové právní úpravy možné buďto s Vaším souhlasem nebo bez.

Bez Vašeho souhlasu smíme zpracovávat pouze údaje nezbytně nutné k plnění smlouvy, v našem případě poskytování služeb Platformy, na základě oprávněného zájmu. Především se jedná o údaje, které uvádíte při registraci do Platformy, které jsou potřebné k vytvoření uživatelského účtu a Vašeho profilu. Smlouva mezi Uživateli vzniká okamžikem vytvoření objednávky a odsouhlasením obchodních podmínek. Mezi údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy patří také fakturační údaje a adresa pro doručení zboží, pokud je uživatelem objednáno.

Osobní údaje k jejichž zpracování je vyžadován Váš souhlas, jsou především údaje o využívání Platformy a záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností získané z Cookies, pokud jsou Cookies povolené ve webovém prohlížeči. Údaje o využívání Platformy jsou zpracovány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Údaje o chování na webových stránkách www.zachrankavarnu.cz jsou zpracovány za účelem vylepšení provozu webových stránek a zlepšení uživatelského prostředí.

Osobní údaje jsou zpracovány a shromažďovány za účelem:

          plnění smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem, který vzniká na základě registrace do prostředí Platformy;

          zprostředkování uzavření smlouvy mezi Uživateli v rámci naplnění účelu Platformy;

          zajištění bezpečného provádění transakcí na Platformě;

          zasílání obchodních sdělení, které představuje především zasílání objednávek vytvořených prostřednictvím Platformy Uživateli a zasílání potvrzení o provedení platby;

          informování o změně užívání Platformy a změně obchodních podmínek;

          zasílání faktur a v případě potřeby výzev k platbě;

          poskytování dalších služeb, zejména technické podpory.

Kdo má k Vašim údajům přístup a jak dlouho je držíme

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány společností Ants&Bees s. r. o., která je provozovatelem Platformy „Zachraň kavárnu“, a která je zároveň jejich Správcem. Veškerá práce s informacemi probíhá pouze na území České republiky prostřednictvím webových stránek.

Osobní údaje našich Uživatelů neposkytujeme žádné třetí straně a nikdo jiný, než naše společnost k nim nemá přístup, pokud jejich poskytnutí výslovně nevyžaduje zákon.

Veškeré údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou a pouze ze shora vymezených důvodů. Po uplynutí této doby jsou dokumenty s Vašimi osobními údaji zničeny. Ostatní údaje, které od Vás získáme za účelem marketingových či informačních služeb, budou uchovány pouze do okamžiku, kdy nám sdělíte, že chcete využít svého práva tyto informace nedostávat.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

          Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat po nás informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a na jak dlouhou dobu. Dále máte právo informovat se o tom, odkud tyto údaje získáváme a kdo k nim má přístup mimo naši společnost.

Informace poskytované na základě tohoto práva nejsou poskytovány automaticky, ale jsou poskytovány na Vaši žádost. Pokud Vám není jasné, jaké informace o Vás zpracováváme a kdo k nim má přístup, stačí na adresu podpora@zachrankavarnu.cz zaslat žádost o potvrzení, jaké informace a jak jsou zpracovány. Stejně tak můžete požádat o přístup k Vašim osobním údajům pro Vaši kontrolu. V rámci práva na přístup můžete také požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

          Právo na opravu

Jsme povinni dodržovat zásadu přesnosti, a tedy zpracovávat Vaše údaje přesně a spolehlivě. Uživatelé tak mají právo požadovat opravu, výmaz či doplnění osobních údajů, které se ho týkají, pokud jsou nepřesné, neúplné, nepravdivé či neaktuální. Takové údaje máme povinnost ověřit a v návaznosti na provedenou revizi Vás informovat o výsledku opatření, které bylo přijato na Vaši žádost.

          Právo na výmaz

V některých případech máte právo žádat, abychom Vaše Osobní údaje vymazali. Jsme povinni vymazat Vaše Osobní údaje, pokud vznesete žádost a pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

          Vaše Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

          odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

          využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že oprávněný zájem skutečně pominul;

          domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů je protiprávní;

          vztahuje se na nás právní povinnost vyplývající z práva EU, která nám ukládá Vaše údaje vymazat;

          jedná se o osobní údaje dětí.

Výše uvedené důvody výmazu je možné uplatnit v případě uchování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. V případě osobních údajů nezbytných pro plnění ze smlouvy a plnění právní povinnosti toto neplatí.

          Právo na omezení zpracování

Kromě práva na výmaz můžete využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich Osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, po určitou stanovenou dobu. Zpracování osobních údajů máme povinnost omezit pokud:

          popíráte přesnost Osobních údajů po dobu, než ověříme správnost těchto údajů;

          bychom Vaše Osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu;

          Vaše Osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

          vzneste námitku proti zpracování po dobu, než ověříme důvodnost námitky.

Právo omezení má pouze dočasnou účinnost, jakmile pominou důvody omezení zpracování, toto omezení je okamžitě zrušeno.

          Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli, či které jsme získali na základě Vaší aktivity v rámci Platformy, což usnadňuje přesouvání, kopírování nebo přenášení Osobních údajů do jiného IT prostředí. Máte právo nás žádat o přenesení Vašich Osobních údajů k jinému správci.

          Právo vznést námitku proti zpracování

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (tedy ne na základě plnění smlouvy). Jedná-li se o marketingové či obchodní sdělení, s okamžitou platností od doručení námitky přestaneme Vaše údaje zpracovávat. V ostatních případech k ukončení zpracování údajů přistoupíme, pokud neshledáme oprávněný důvod k dalšímu zpracování Vašich údajů.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost soubory Cookies, a tedy že Vaše Cookies soubory zpracováváme.

Jedná se o krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě a my díky tomu můžeme identifikovat způsob, jakým na Platformě pracujete a následně personalizovat naši komunikaci vůči Vám.

Souhlas s umístěním souborů Cookies je dobrovolný. Některé soubory Cookies můžete zablokovat nebo vymazat Cookies již nastavené. Berte ovšem v úvahu, že pokud zablokujete nebo vymažete Cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou potřebné nebo zajišťují funkčnost, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Jak nás kontaktovat či uplatnit Vaše práva

Domníváte-li se, že některé z Vašich údajů jsou uvedené chybně nebo neúplně, můžete zažádat o náhled údajů, které jsme o Vás shromáždili a zpracovali, o jejich opravu či smazání. Pokud máte za to, že Vaše Osobní údaje nezpracováváme řádně, máte právo vznést námitku. Máte-li v souvislosti se zpracováním osobních údajů jakýkoli dotaz, chcete uplatnit právo, podat námitku či stížnost, obraťte se na nás prosím prostřednictvím emailové adresy: podpora@zachrankavarnu.cz.